• دوستانه کارکنان درجه

  5
  5
 • صبحانهزمان

زمان متوسط: 2
ساعات كاري: 8
ساعات تعطيلي: 8

Services

 • رستورانها


 • كارت اعتباري


 • ناهار


 • مسجد


 • اتوبوس


 • صبحانه


 • پارك خيابان


 • مناسب خانواده